Vol 2, No 2 (2018)

Prologia

Table of Contents

Articles

Amelia Amelia, Rezi Erdiansyah
10.24912/pr.v2i2.3581
PDF
229-235
Andini Putri Apriani, Roswita Oktavianti
10.24912/pr.v2i2.3582
PDF
236-242
Andrea Prayoga T.S, Farid Rusdi
10.24912/pr.v2i2.3583
PDF
243-249
Archie Gredyon, Wulan Purnama Sari
10.24912/pr.v2i2.3584
PDF
250-256
Avissa Yufen Fabrianne, Yugih Setyanto
10.24912/pr.v2i2.3585
PDF
257-262
Chintya Melinda, Riris Loisa, Lusia Savitry Setyo Utami
10.24912/pr.v2i2.3586
263-269
Chintya Viviana, Diah Ayu Candraningrum
10.24912/pr.v2i2.3587
270-277
Della Krissianty, Widayatmoko Widayatmoko
10.24912/pr.v2i2.3588
PDF
278-285
Devita Agustin Santoso, Rezi Erdiansyah, Muhammad Adi Pribadi
10.24912/pr.v2i2.3589
PDF
286-290
Dionisius Kevin, Wulan Purnama Sari
10.24912/pr.v2i2.3590
PDF
291-297
Edy Juliyanto, Farid Rusdi
10.24912/pr.v2i2.3591
PDF
298-304
Esther Seruny, H.H. Daniel Tamburian
10.24912/pr.v2i2.3592
PDF
305-311
Evita Evita, Yugih Setyanto
10.24912/pr.v2i2.3596
PDF
312-319
Feberi Jenty, Yugih Setyanto
10.24912/pr.v2i2.3593
PDF
320-326
Ferlita Lourensia, Yugih Setyanto
10.24912/pr.v2i2.3595
PDF
327-333
Fiorence Surya, Gregorius Genep Sukendro
10.24912/pr.v2i2.3597
PDF
334-338
Graceica Octavia, Wulan Purnama Sari
10.24912/pr.v2i2.3598
PDF
339-346
Hansen Hindharta, Gregorius Genep Sukendro
10.24912/pr.v2i2.3599
PDF
347-354
Helen Helen, Farid Rusdi
10.24912/pr.v2i2.3712
PDF
355-362
Jacqueline Jacqueline, Suherman Kusniadji
10.24912/pr.v2i2.3713
PDF
363-370
Jennifer Elvira Candra, Roswita Oktavianti
10.24912/pr.v2i2.3714
PDF
371-376
Jessica Tamara, Yugih Setyanto
10.24912/pr.v2i2.3715
PDF
377-384
Jesslyn Jesslyn, Eko Harry Susanto
10.24912/pr.v2i2.3716
PDF
385-391
Leanora Theresiana, Yugih Setyanto
10.24912/pr.v2i2.3717
PDF
392-399
Lilis Ramadhanti, Yugih Setyanto
10.24912/pr.v2i2.3719
PDF
400-407
Lorensia Lorensia, Daniel Tamburian
10.24912/pr.v2i2.3720
PDF
408-414
Lukas Pujianto, Sinta Paramita
10.24912/pr.v2i2.3721
PDF
415-421
Michelle Jennifer, Wulan Purnama Sari
10.24912/pr.v2i2.3722
PDF
422-425
Michelle Limartha, Rezi Erdiansyah
10.24912/pr.v2i2.3723
PDF
426-433
Natalia Natalia, Sinta Paramita, Septia Winduwati
10.24912/pr.v2i2.3724
PDF
434-440
Nevelyn Anestya Herdian, Diah Ayu Candraningrum
10.24912/pr.v2i2.3725
PDF
441-449
Nico Putra, Widayatmoko Widayatmoko
10.24912/pr.v2i2.3729
PDF
450-457
Putri Oktavia Haliem, Farid Rusdi, Budi Utami
10.24912/pr.v2i2.3730
PDF
458-465
Revi Vereyanthi Wijaya, Rezi Erdiansyah
10.24912/pr.v2i2.3731
PDF
466-472
Revina Saputera, Daniel Tamburian
10.24912/pr.v2i2.3732
PDF
473-479
Rosliana Rosliana, Riris Loisa
10.24912/pr.v2i2.3733
PDF
480-486
Savannah Hendrata, Gregorius Genep Sukendro
10.24912/pr.v2i2.3734
PDF
487-494
Shera Aske Cecariyani, Gregorius Genep Sukendro
10.24912/pr.v2i2.3735
PDF
495-502
Sherly Wijaya, Roswita Oktavianti
10.24912/pr.v2i2.3736
PDF
503-509
Stefany Stefany, Wulan Purnama Sari
10.24912/pr.v2i2.3737
PDF
510-517
Tashya Elvira Agatha, Gregorius Genep Sukendro
10.24912/pr.v2i2.3738
PDF
518-524
Thiara Ivankha Pratama, Suherman Kusniadi
10.24912/pr.v2i2.3739
PDF
525-530
Valensia Alvionita Wijaya, Roswita Oktavianti
10.24912/pr.v2i2.3740
PDF
531-537
Vina Vinessa, Suherman Kusniadji
10.24912/pr.v2i2.3742
PDF
538-545
Vionita Budiman, Riris Loisa, Nigar Pandrianto
10.24912/pr.v2i2.3743
PDF
546-553
Yenny Octavia, Sinta Paramita
10.24912/pr.v2i2.3744
PDF
554-561
Yessica Marcella Rasha, Diah Ayu Candraningrum
10.24912/pr.v2i2.3745
PDF
562-569
Yolanda Yovita, Gregorius Genep Sukendro
10.24912/pr.v2i2.3746
PDF
570-577
Yonatan Atmaja, Daniel Tamburian
10.24912/pr.v2i2.3747
PDF
578-585

Editorial Information

 
PDF
 
PDF
 
PDF